Programy nauczania PDF Drukuj Email

Wychowanie przedszkolne opiera się na Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

"Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych (...)

Podstawa programowa określa główne cele wychowania przedszkolnego:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dziecko w obszarach:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, .nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę– dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę– muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę– różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabaw y konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne."

[źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009, Nr 4, poz. 17]

Program wychowania przedszkolnego I. Brody "Od przedszkolaka do pierwszaka", przyjęty w roku szkolnym 2013/2014 do realizacji, stanowi uszczegółowienie celów wytyczonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, ściśle się do niej odnosi.

Program wychowania przedszkolnego określa "konkretne osiągnięcia, umiejętności dzieci. (...) zawiera wiadomości, treści, które dziecko opanuje i zdobędzie w wyniku planowanych działań wychowawczo-dydaktycznych" [źródło: I. Broda "Od przedszkolaka do pierwszaka"]

Poza programem wychowania przedszkolnego realizowany jest także autorski program do zajęć rytmiki pt.  "Muzyka bawi, uczy i wychowuje", autor Aleksandra Korzeniowska

W roku szkolnym 2013/2014 przyjęto także:

-program profilaktyki zdrowotnej, mający na celu rozpowszechnianie i propagowanie zdrowych nawyków

-program adaptacyjny, mający na celu złagodzenie stresów i ewentualnych trudności związanych z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej i integracją w grupie.

-program wychowawczy, skoncentrowany na tworzeniu właściwych relacji społecznych, oraz niwelowaniu ewentualnych zachowań niepożądanych wśród dzieci.