Home Zajęcia w przedszkolu
Zajęcia w przedszkolu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 marca 2010 20:01

ZAJĘCIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zajęcia realizowane są codziennie w każdym oddziale przedszkola, z zachowaniem zalecanego czasu ich trwania:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut

Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Na zajęciach dzieci realizują treści z zakresu m.in. edukacji matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, językowej, muzycznej i ruchowej, skorelowanej wokół przewodniego, tygodniowego tematu.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Zgodnie z zapisami podstawy programowej wychowania przedszkolnego dziecko na zakończenie wychowania przedszkolnego: rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Na zajęciach języka angielskiego nauczyciel wykorzystuje zabawę jako najlepszą metodę przyswajania nowych dla dzieci treści i umiejętności. Śpiewając, tańcząc i bawiąc się wzajemnie, dzieci poznają oraz utrwalają treści języka angielskiego, skorelowane z tematyką zajęć przedszkolnych, realizowaną na zajęciach w ciągu całego tygodnia.

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w każdy wtorek i środę, wg następującego harmonogramu:

WTOREK

oddział I godz. 13.15-13.30

oddział II 11.00-11.30

oddział III 11.30-12.00

oddział IV 12.30-13.00

oddział V 13.00-13.15

oddział VI 10.15-10.45

oddział VII 9.45-10.15

ŚRODA

oddział I godz. 09.30-09.45

oddział II 09.00-09.30

oddział III 10.30-11.00

oddział IV 10.00-10.30

oddział V 09.45-10.00

oddział VI 11.45-12.15

oddział VII 11.15-11.45

 

RELIGIA

Zajęcia religii katolickiej organizowane są w roku szkolnym 2021/2022 dwa razy w tygodniu w oddziałach, do których uczęszczają dzieci 5 i/lub 6-letnie, na wniosek i za zgodą rodziców wg następującego harmonogramu:

PONIEDZIAŁEK

oddział II 13.00 -  13.30

oddział III 13.30 - 14.00

oddział IV 14.00 - 14.30

ŚRODA

oddział II 14.00 - 14.30

oddział III 13.30 - 14.00

oddział IV 13.00 - 13.30

oddział VI 7.45 - 8.15

oddział VII 8.15 - 8.45

CZWARTEK

oddział VI 7.45 - 8.15

oddział VII 8.15 - 8.45

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

organizowane są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na określoną niepełnosprawność, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

ZAJĘCIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dziecku dobrowolnie i nieodpłatnie przez nauczycieli, oraz specjalistów, w szczególności  psychologa, logopedę oraz terapeutę pedagogicznego w przypadku wystąpienia u niego dysharmonii rozwojowych, wynikających w szczególności z:

1)     z niepełnosprawności;

2)     z niedostosowania społecznego;

3)     z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)     z zaburzeń zachowania i emocji;

5)     ze szczególnych uzdolnień;

6)     ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7)     z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)     z choroby przewlekłej;

9)     z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dziecku, w trakcie bieżącej pracy z nim oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i  specjalistów, w szczególności:

1)    zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)     zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje

emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)     zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4)     porad i konsultacji.

Zajęcia specjalistyczne mogą być organizowane w formie indywidualnej lub grupowej, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.

W przypadku potrzeby objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną zajęciami specjalistycznymi, dyrektor ustala formy, okres udzielania tej pomocy, oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane

Zajęcia organizowane są m.in. na wniosek rodziców, nauczycieli  i za zgodą rodziców.

Zmieniony: środa, 20 października 2021 09:14