Home Rekrutacja
Rekrutacja
Zasady rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Chybiu na rok szkolny 2022/2023 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michalina Pisarek   
poniedziałek, 08 lutego 2021 12:28

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CHYBIU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2019 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 w tym przedszkolu. Deklaracje te należy złożyć w przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli. We wniosku, o przyjęcie do przedszkola, określa się kolejność wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.


KRYTERIA NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLI

1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Chybie.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

I ETAP REKRUTACJI

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

2. niepełnosprawność kandydata;

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6.samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

 

II ETAP REKRUTACJI

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria, określone w uchwale Nr XXIV/207/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chybie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 16 marca 2017 r., poz. 1695)

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu - 20 punktów

2. Kandydat, którego oboje rodzice są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko - 20 punktów

3. Kandydat, którego rodzina korzystająca ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych - 10 punktów

 

 

 

Dokumenty jakie należy złożyć w celu zapisania dziecka do przedszkola.

 

wniosek oraz stosowne oświadczenia oraz inne wymagane dokumenty rekrutacyjne,  należy pobrać ze strony, wypełnić i złożyć w kopercie od dnia 30 maja do dnia 6 czerwca 2022 r, do godz. 15.00 z dopiskiem "rekrutacja" w skrzynce pocztowej znajdującej się na ścianie frontowej budynku przy ulicy Bielskiej 33 lub przesłać skan wypełnionych dokumentów na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

UWAGA! rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie tylko oddziałów przedszkola, znajdujących się przy ul. Bielskiej 33 ( z wyłączeniem oddziałów przy SP nr 2 w Chybiu, przy ul. Szkolnej 8)

 

Wszyscy wnioskodawcy składają:


1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

2. OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM CZASIE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU


oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu jest drukiem, w którym rodzic wskazuje preferowane miejsce uczęszczania dziecka do przedszkola tj. budynek przy ul. Bielskiej 33 lub oddział zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Chybiu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chybiu przy ulicy Szkolnej 8.

 

Według indywidualnej sytuacji, rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku właściwe dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wskazanych kryteriów rekrutacyjnych w I lub II etapie:

 

KRYTERIA I ETAPU:

1. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;

2. ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.);

3. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM

ORAZ PRAWOMOCNY WYROK SĄDU orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;

zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) – samotne wychowywanie dziecka należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, wówczas nie jest samotnym rodzicem wychowującym dziecko;

4. DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.);

Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii  z dopiskiem "poświadczam za zgodność z oryginałem" przez rodzica kandydata.

JEŻELI SPEŁNIONE JEST PRZYNAJMNIEJ JEDNO KRYTERIUM WSKAZANE W ETAPIE I, WÓWCZAS RODZIC/PRAWNY OPIEKUN NIE SKŁADA ŻADNYCH DODATKOWYCH DOKUMENTÓW WSKAZANYCH W ETAPIE II

 

w przypadku niespełnienia żadnego z kryteriów określonych w etapie I należy złożyć wraz z wnioskiem odpowiednie oświadczenia, potwierdzające spełnianie kryteriów w etapie II:

 

KRYTERIA II ETAPU:

1. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W CHYBIU

2. OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU/ NAUCE LUB PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3. OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ (nie uwzględniać świadczenia 500+)

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

TERMINY PRZEPROWADZENIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO , W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CHYBIE

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 12/WG/2022 Wójta Gminy Chybie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chybie na rok szkolny 2022/2023

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 lutego 2022r.  do 23 lutego 2022 r. do godz.15.00

od 30 maja 2022 r. do 6 czerwca 2022 r. do godz.15.00

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.)

 

 

do 11 marca 2022 r.

 

 

do 20 czerwca 2022r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

14 marca 2022 r. do godz.15.00

 

21 czerwca 2022 r. do godz.15.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

WAŻNE!!!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Chybiu zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia dostępnego po dniu 10 marca 2021 r. na stronie internetowej przedszkola. Wypełnione potwierdzenie woli należy wrzucić w kopercie do skrzynki pocztowej umieszczonej na ścianie frontowej budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 33 w terminie od dnia

15 marca 2022 r. do dnia 21 marca 2022 r. do godziny 15.00.

Brak złożenia potwierdzenia woli jest równoznaczny z zakwalifikowaniem dziecka na liście dzieci nieprzyjętych.

 

od 15 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r. do godz.15.00

 

od 23 czerwca 2022 r. do 29 czerwca 2022 r. do godz.15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

23 marca 2022 r. do godz.15.00

 

30 czerwca 2022 r. do godz.15.00

 


Zmieniony: środa, 25 maja 2022 09:04